Μέλη ΔΕΠ

Μήτσου Γεώργιος, MSc, PhD

Επ. Καθηγητής, Φυσική
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕ
 
EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
gmitsou@uniwa.gr
B.Sc Πειραματική Φυσική Concordia U., Mtl.

M.Sc Φυσική, Concordia U.

PhD Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα  συμπεριλαμβάνονται:
Τεχνολογίες ελέγχου διατάξεων με μικροϋπολογιστές, Ανάπτυξη Εργαστηριακών Περιβαλλόντων Φυσικής  Απομακρυσμένης Πρόσβασης (RCL), Οπτική Συμβολομετρία, Φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από Laser, Ανάπτυξη και ενσωμάτωση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία της Εργαστηριακής Φυσικής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Mitsou, I. Sianoudis, Spectroscopic measurements on modern lighting sources and emitting displays:the blue light radiation as a health risk factor, e-Journal of Science & Technology. 2018, Vol. 13 Issue 2, p13-22.

Mitsou
, I. Sianoudis, An Arduino based automated procedure for measuring refractive indices of optical materials for educational purposes using Michelson’s interferometer, e-Journal of Science & Technology. 2017, Vol. 12 Issue 4, p45-52.

Μήτσου Γ., Η οπτική από την άποψη της ιστορικής της εξέλιξης, e-Journal of Science & Technology. 2017, 2017, Vol. 12 Issue 1, p39-57.

Mitsou, D. Vavougios, J. Sianoudis, G. S. Ioannidis, Design and Development of Physics Remotely Controlled Teaching Laboratory (RCL): The Case of Light Attenuation Passing through Transparent Materials Experiment, Asian Journal of Education and e-Learning, Vol 4, No 3, pp. 85-91 (2016): June 2016 (ISSN2321-2454)

http://ajouronline.com/index.php/AJEEL/article/view/3920/2070

 

Δρακάκη, Ε.; Μερλέμης, Ν.; Μήτσου, Γ.; Βαμβακάς, Ι.; Κομπίτσας, Μ.; Σιανούδης, Ι. Α , Σύνθεση, έλεγχος και βαθμονόμηση φασματοσκοπικών φορητών διατάξεων εργαστηρίου στα πλαίσια της τεχνικής της διάχυτης ανάκλασης και του επαγόμενου φθορισμού για μελλοντική χρήση σε ιατρικές δερματολογικές εφαρμογές, e-Journal of Science & Technology . 2015, Vol. 10 Issue 3, p65-75. 11p.

Nikolaos Merlemis, Georgios Mitsou, Eleni Drakaki and Ioannis Sianoudis, Educational experimental setup based on laser beam scanners, Didaktik der Physik, PhyDid, 2014

http://phydid.physik.fu-berlin.de/index.php/phydid-b/article/view/541/690

 Γ Μήτσου, Δ Βαβουγυιός, Ι Σιανούδης , Χρήση ΤΠΕ στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαστηριακού περιβάλλοντος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Mια πρώτη προσέγγιση στη δημιουργία ενός εργαστηρίου οπτικής απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω διαδικτύου,  e-Journal of Science & Technology. 2013, Vol. 8 Issue 2, p65-73.

Ioannis Sianoudis, Anno Hein, Giorgos Mitsou, Maria Chatzidakis, Eleni Drakaki, An educational setup for a Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) system and its usage for the characterization of cultural heritage objects, Didaktik der Physik, PhyDid, 2010

http://phydid.physik.fuberlin.de/index.php/phydidb/article/view/198/176

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

E.Drakaki, I.A.Sianoudis, M. Makropoulou, N. Merlemis A.A. Serafetinides, Ch. Evangelatos, G. Mitsou, I. Valais, E. Zois,  I.Vamvakas, I. Karachalios, D. Mathes, I. Kalatzis, M Kompitsas, E. Christofidou, M. Kosmadaki, I.Stefanaki, C. Dessinioti, A.J. Stratigos, A.D. Katsambas, and Ch. Antoniou,  Light induced fluorescence and reflectance diagnostic spectroscopic technique in photodynamic therapy of skin cancer, International Conference ‘Science in Technology’ SCinTE 2015, Athens 6-8 Nov 2015

Μήτσου Γ., Βαβουγυιός Δ., Σιανούδης Ι (2013) , Χρήση ΤΠΕ στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαστηριακού περιβάλλοντος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Mια πρώτη προσέγγιση στη δημιουργία ενός εργαστηρίου οπτικής απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω διαδικτύου.

Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, σς 179-186, ISBN: 978-618-80580-2-6.

http://www.enephet.gr/library/praktika/2013-praktika.pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ POSTERS (ΕΝΤΥΠΕΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ) ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ioannis Sianoudis, Georgios Mitsou, Dimitrios Melanitis, Eye-related hazards associated with blue light radiation emitting modern lighting sources, mobile screen, computers and tablets, BIOMEP 2017, TEI of Athens, October, 2017 (has been accepted)

Ioannis Sianoudis, Georgios Mitsou, Ioannis Valais, Spectroscopic measurements and estimation of dangers by the protection of sun radiation with sunglasses,  BIOMEP 2017, TEI of Athens, October, 2017 (has been accepted)

Bacharis, G. Tsilikas, M. Makropoulou, A.A. Serafetinides, I. Valais, E. Chalkiadaki, G. Mitsou and I. Sianoudis, Measuring the refractive index of intraocular lenses modifited by femtosecond laser and uv radiation, BIOMEP 2017, TEI of Athens, October, 2017 (has been accepted)

Sianoudis, E. Drakaki, I. Vamvakaw, G. Mitsou, S. Kosidi, Simple experiments and measurements with the photographic camera, DPG Spring Meeting of the DPG Divisions Educational Physics, DD 138, March 09-13.2015, Wuppertal 2015, Germany.

Karachalios, D. Mathes, I. Valais, G. Mitsou and I. Sianoudis, Developing a timing control system for Laser Induced Fluorescence (LIF) in medical applications, Book of Abstracts: p.79, Poster Presentation at the 18th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications”, Abstract book p. 79, Sozopol, Black Sea, Bulgaria, 29 Sep -3 Oct.2014.

Drakaki, G. Mitsou, N. Merlemis, I. Vamvakas, I. Valais and I. Sianoudis, The techniques of diffuse reflectance spectroscopy (DRS) and laser induced fluorescence (LIF) used for investigations of skin lesions. BIOMEP, TEI of Athens, June 21-22, 2013

Skouroliakou, I. Sianoudis, I. Valais, I. Seferis, A. F. Fragopoulou, G. Mitsou, C. Michail and L.H. Margaritis (2013). Infrared Thermography Imaging: Skin Temperature Variations Caused by Exposure to Non Ionizing Radiation. 2nd International Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences. TEI of Athens June 2013

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ  (Βιβλία)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ – ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ι, (2005). Εκδόσεις Λύχνος
ISBN: τ.Ι 960-6607-21-6. SET: 960-6607-20-8

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ – ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ II, (2005). Εκδόσεις Λύχνος).
ISBN: τ.ΙΙ 960-6607-24-4. SET: 960-6607-20-8

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ, Εργαστηριακές Ασκήσεις Γεωμετρικής & Φυσικής Οπτικής, Εκδόσεις ιδίου (2016). Έκδοση Α.
ISBN: 978-960-93-8055-3

 

ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 (210) 53 85 538

+30 (210) 53 85 504

wvbs@uniwa.gr

Πανεπ/μιούπολη 1
Αγ. Σπυρίδωνος
12243 Αιγάλεω