ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ (Ι.Α.) «ΠΟΛΥΝΟΗ»

1. Στο νέο Ι.Α. θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι πτυχιακές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών που παρακολουθούν τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, οι μεταπτυχιακές εργασίες καθώς και οι διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από...