Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/ Κλασική Κινητικότητα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει θέσεις για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ για το εαρινό εξάμηνο 2018-19. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019  ηλεκτρονικά  για τις Σχολές:

i) Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, ii) Επιστημών Υγείας και iii) Επιστημών Τροφίμων στο Γραφείο Erasmus (Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Ανταλλαγής Φοιτητών) της Πανεπιστημιούπολης 1 , email:erasmus1@uniwa.gr

ενώ για τις Σχολές:

i) Μηχανικών και ii) Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, στο αντίστοιχο Γραφείο Erasmus της Πανεπιστημιούπολης 2, email: erasmus2@uniwa.gr

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:

  1. Αίτηση συμμετοχής του υποψήφιου φοιτητή με υπογραφή του Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος (επισυνάπτεται)
  2. Αντίγραφο Ταυτότητας
  3. Βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή στην Ελληνική και μια Ξένη γλώσσα
  4. Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (2)
  5. Βεβαίωση σπουδών
  6. Αναλυτική βαθμολογία στην Αγγλική για το πρόγραμμα Erasmus+ όπου να αναγράφονται τα ECTS Credits (Transcript οf Records Erasmus+ / ECTS)
  7. Πιστοποιητικό(ά) ξένης γλώσσας
  8. Βεβαίωση Αποδοχής του Οργανισμού – Φορέα Υποδοχής (εφόσον είναι διαθέσιμη τη στιγμή της αίτησης)
  9. Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement for Traineeships) (εφόσον είναι διαθέσιμη τη στιγμή της αίτησης)

 Σημείωση:  Δε θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα.

Τα γραφεία Erasmus είναι στη διάθεση των φοιτητών για επιπλέον πληροφόρηση.

Ο ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ERASMUS+

ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ