Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων δύναται να παραταθούν έως 25 Οκτωβρίου 2020.

Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής