ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.4653/2020 (άρθρο 51), δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που κατά την έναρξη του ακ. έτους 2018/2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών (ν+2), να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση την επιθυμία τους να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ.
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης, είναι η 24η Φεβρουαρίου 2020.

Από τη γραμματεία του τμήματος